• Donnerstag, März 21 2019 10:49 am

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 0 Wähle Klasse
Good Exy10.00
class 1 Frontkämpfer
Hedtrauma0.00
One Apm0.00
Talan0.00
class 2 Kommando
Talashol197.50
Mardine80.00
Orgazmo15.00
Vittorio Robo10.00
Mackinackattack5.00
class 3 Schurke
Sil'lux0.00
Healissa0.00
Vyylette0.00
Stonehouse0.00
class 4 Revolverheld
Light Kira30.00
Alex Silent25.00
GeoHood0.00
Cirrina0.00
PhucDat Bich0.00
class 5 Gelehrter
Oxy'Contin237.50
Luckyheals0.00
Aajaba0.00
Maxiana0.00
Sendiwen0.00
class 6 Schatten
Amagawa15.00
Lundella0.00
Thykness0.00
Viper Sage0.00
class 7 Wächter
Walbren232.50
Prynce58.75
Ti'ytan37.50
Michiman10.00
Farcra10.00
class 8 Hüter
gnatsum230.00
Jareien70.00
SpikeJonze0.00
ViperJonze0.00
Raydun0.00
class 10 Söldner
Lesid70.00
Duros'gun10.00
Gun'duros0.00
class 11 Saboteur
Daeko202.50
class 14 Attentäter
Vindicon0.00
class 15 Marodeur
Solrath5.00
Sinn Reaper0.00
class 16 Juggernaut
Jinglez0.00

Überblick

Name Level Rang Status Klasse Typ All OPS SWtoR 5.0 SWtoR 4.0 SWtoR 3.0 SWtoR 2.0 SWtoR 1.0
Aajaba 0 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 4 Revolverheld
Main
25.00
5.00
0.00
0.00
5.00
15.00
70
Warrior
class 6 Schatten
Main
15.00
0.00
0.00
5.00
10.00
0.00
BackHand ThatHoe 65 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Braxtun 65 Warrior class 2 Kommando Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cattia 60 Warrior class 2 Kommando Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cavti 25 Warrior class 7 Wächter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cirrina 20 Warrior class 4 Revolverheld Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 11 Saboteur
Main
202.50
20.00
0.00
10.00
72.50
95.00
DeSchwartz 70 Warrior class 2 Kommando Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duros'gun 75 Warrior class 10 Söldner Main 10.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
Farcra 70 Warrior class 7 Wächter Main 10.00 0.00 0.00 2.50 0.00 7.50
GeoHood 70 Warrior class 4 Revolverheld Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Good Exy 70 Warrior class 0 Wähle Klasse Main 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Gun'duros 70 Warrior class 10 Söldner Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hawkeye 65 Warrior class 7 Wächter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Healissa 70 Warrior class 3 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hedtrauma 70 Warrior class 1 Frontkämpfer Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 8 Hüter
Main
70.00
10.00
0.00
0.00
20.00
40.00
Jestiana 70 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 16 Juggernaut
Main
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Keda Bal 70 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kyhenn 60 Warrior class 13 Hexer Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 10 Söldner
Main
70.00
0.00
0.00
10.00
40.00
20.00
70
Warrior
class 7 Wächter
Main
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70
Warrior
class 4 Revolverheld
Main
30.00
0.00
0.00
0.00
5.00
25.00
70
Warrior
class 5 Gelehrter
Main
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lundella 70 Warrior class 6 Schatten Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65
Warrior
class 2 Kommando
Main
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
Magus-LightningStar 5 Warrior class 13 Hexer Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Malum 70 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Officer
class 2 Kommando
Main
80.00
5.00
0.00
7.50
35.00
27.50
Maxiana 70 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Methos Rillifane 65 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 7 Wächter
Main
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
70
Warrior
class 2 Kommando
Main
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nail'bite 0 Warrior class 2 Kommando Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
One Apm 70 Warrior class 1 Frontkämpfer Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orgazmo 70 Warrior class 2 Kommando Main 15.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00
70
Warrior
class 5 Gelehrter
Main
237.50
25.00
0.00
12.50
77.50
117.50
Pfunkjonze 65 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PhucDat Bich 51 Warrior class 4 Revolverheld Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 7 Wächter
Main
58.75
20.00
0.00
0.00
5.00
33.75
Raydun 70 Warrior class 8 Hüter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rayinn 60 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sendiwen 60 Warrior class 5 Gelehrter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sil'lux 70 Warrior class 3 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 15 Marodeur
Main
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70
Warrior
class 15 Marodeur
Main
5.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
SpikeJonze 65 Warrior class 8 Hüter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stonehouse 70 Warrior class 3 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Talan 65 Warrior class 1 Frontkämpfer Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 2 Kommando
Main
197.50
22.50
0.00
12.50
57.50
100.00
Thykness 70 Warrior class 6 Schatten Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ti'ytan 70 Warrior class 7 Wächter Main 37.50 10.00 0.00 0.00 5.00 22.50
70
Warrior
class 14 Attentäter
Main
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Viper Sage 50 Warrior class 6 Schatten Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viper'Eater 65 Warrior class 4 Revolverheld Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ViperJonze 65 Warrior class 8 Hüter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viperi 51 Warrior class 2 Kommando Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Warrior
class 2 Kommando
Main
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
Vyylette 65 Warrior class 3 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70
Warrior
class 7 Wächter
Main
232.50
22.50
0.00
7.50
82.50
115.00
70
Warrior
class 8 Hüter
Main
230.00
20.00
0.00
12.50
77.50
115.00
... 64 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.